Privacybeleid van HM Solutions

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HM Solutions verwerkt van haar relaties, kandidaten of andere geïnteresseerden.
Indien je diensten afneemt van HM Solutions, je aanmeldt voor een functie of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij HM Solutions is:
Amir Hajari, Ambachtsweg 10a, 3953 BZ Maarsbergen, 0343-432526

2. Welke gegevens verwerkt HM Solutions en voor welk doel?
2.1 Voor onze dienstverlening verwerken we de volgende persoonsgegevens:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) opleiding
d) geboortedatum
e) telefoonnummer privé en/of mobiel nummer
f) e-mailadres
g) Woonadres
h) Curriculum Vitae (c.v)

Bij het gebruiken van de systemen, applicaties en/of E-Learning
Op het moment dat u gebruik maakt van de applicatie, E-Learning of een ander systeem die door HM Solutions ontwikkeld is, wordt uw inloggegevens, IP-adres van uw provider in de logfile bewaard. Dit i.v.m. systeem beveiliging. 

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we voor contact over de dienstverlening, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Jouw C
b) je curriculum vitae gegevens over gewenste functie (doventolk e.d.) gebruiken we om die door te geven/ bespreken met de klant.
c) E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien je je hebt geabonneerd, gebruiken we je naam en e-mailadres om je de e-mail nieuwsbrief of een andere mailing over activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is altijd mogelijk via de afmeldlink in de mailing.

Google Analytics en cookies
Op de website www.HM Solutions.nl maken we gebruik van cookies. Hieronder leggen we uit van wie de cookies afkomstig zijn en waarom we ze toepassen.

HM Solutions gebruikt enkel cookies van Google Analytics (_ga). Wij gebruiken deze om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.
• Gegevens (zoals je ip-adres) worden geanonimiseerd opgeslagen (maskering van het laatste deel van elk IP-adres).
• Gegevens worden niet met anderen (inclusief Google) gedeeld.
• HM Solutions heeft een verwerkersovereenkomst met Google
• HM Solutions maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we naar de informatiepagina van je browser of de gebruikershandleiding van je telefoon voor het instellen van je cookievoorkeuren. Je kunt altijd geplaatste cookies verwijderen van de harde schijf van je computer, tablet of telefoon.

3. Bewaartermijnen
3.1 HM Solutions verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na afloop van de dienstverlening. Na afloop van deze termijn zal HM Solutions de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HM Solutions passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HM Solutions gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van HM Solutions. Met de verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waarin staat dat zij alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid moeten naleven. Via onze verantwoordelijke voor persoonsgegevens Amir Hajari, kan je de lijst met verwerkers opvragen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat (secretariaat@hmsolutions.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HM Solutions zal je verzoek steeds direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen, zullen wij dat altijd toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met secretariaat@hmsolutions.nl.
HM Solutions zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HM Solutions je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming a.hajari@hmsolutions.nl Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kun je richten aan het secretariaat info@hmsolutions.nl

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we via de website.